PURE CHEM CENTER [CHEM OU]
เคมีอาจารย์ อุ๊
ประวัติผู้สอน

untitled-1

 

ชื่อ : นางอุไรวรรณ ศิวะกุล (สกุลเดิม ทัฬหพงศ์พันธุ์)
 
ที่ทำงานปัจจุบัน : โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เลขที่ 35 อาคารวรรณสรณ์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท
                             เขตราชเทวี กทม. 10400
 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : (02) 306-0850-59
 
สถานภาพสมรส : แต่งงาน คู่สมรสชื่อ นายอนุสรณ์ ศิวะกุล
                          [(อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)
                          ปัจจุบันเป็นประธานผู้บริหารบริษัทวรรณสรณ์
                          และโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊)],
                          กรรมการผู้จัดการ บริษัท A99
 
มีบุตร-ธิดารวม2คน:
 
บุตรชาย: นายอกนิษฐ์พล ศิวะกุล
 • ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)The London School of Economics and Political Science (LSE) UK.     
 • ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ที่ UNIVERSITY OF OXFORD UK.    
 • ระดับปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ที่ UNIVERSITY OF OXFORD UK.

บุตรสาว: นางสาวอธิปพร ศิวะกุล      

 • ระดับปริญญาตรี ด้าน Premedecine ที่ DUKE University, USA.
 • ระดับปริญญาโท Columbia University, USA.

ประวัติการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา วุฒิ ป.7 เมื่อ พ.ศ. 2512 จากโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
 • ระดับมัธยมศึกษา วุฒิ มศ. 3 เมื่อ พ.ศ. 2515 จากโรงเรียนสตรีระนอง
 • ระดับอนุปริญญา วุฒิ ป.กศ.สูง (เอกวิทยาศาสตร์) เมื่อ พ.ศ. 2519 จากวิทยาลัยครูภูเก็ต
 • ระดับปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) เมื่อ พ.ศ. 2523 จาก มศว. สงขลา
 • ระดับปริญญาโท วุฒิ กศ.ม. (เคมี) เมื่อ พ.ศ. 2525 จาก มศว. ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

 

การรับราชการ

 • พ.ศ. 2519–2521 รับราชการที่โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ จ.ระนอง จากนั้นลาออกจากราชการเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • พ.ศ. 2526–2532 รับราชการที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จ.กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2532–2537 รับราชการที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 หลังจากนั้นลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

การสอนกวดวิชา

 • พ.ศ. 2525 เริ่มสอนกวดวิชาในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เพื่อเป็นงาน พิเศษในขณะที่กำลังศึกษาอยู่
 • พ.ศ. 2529–2531 เริ่มเปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชาของตนเองครั้งแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
 • พ.ศ. 2532–ปัจจุบัน เปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนวรรณสรณ์ ซึ่งมีสาขาทั้งสิ้น 27 สาขา ดังนี้

 

 branch

 

 

ผลงาน

 

ด้านการสอน

 • เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาเคมี จนสามารถทำให้โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์มีชื่อเสียงโด่งดัง ในนามที่ทุกคนกล่าวขานเรียกกันติดปากว่า "เคมี อ.อุ๊"

ด้านการเขียน

 • ปริญญานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาปริมาณของปรอทในไข่ไก่ และการถ่ายทอดปรอทไปยังลูกไก่"

         - เป็นผลงานที่ได้รับเลือกให้ได้รับทุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร

         - ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานการวิจัยในการจัดนิทรรศการวิชาการ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • งานเขียนตำรา ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้านการบรรยาย

 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเคมี สำหรับนักเรียนเพื่อสอบ Entrance ในรายการ STUDENTChannel
 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเคมี สำหรับนักเรียนเพื่อสอบ Entrance ในรายการ TUTOR Channel
 • ได้รับเชิญจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการสอนและการแก้ปัญหาในงานสัมมนาวิเคราะห์หลักสูตรวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับครูประจำการที่ร่วมสัมมนา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นวิทยาบรรยายในหัวข้อ "ระบบการสอบ ENTRANCE กับระบบ Admission"
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการสอนวิชาเคมี ให้เด็กเข้าใจง่าย"
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การสร้างแรงใจและการวางแผน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพในสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำ"
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกับการเรียนกวดวิชา"
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย"
 • ได้รับเชิญจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แรงจูงใจที่นำมาสู่ความสำเร็จในอาชีพ"
 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรสอนวิชาเคมีให้นักเรียน 3 จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส
 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมาม่า ให้เป็น วิทยากรสอนวิชาเคมี เพื่อ ENTRANCE สำหรับเด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่สนามกีฬาแห่งชาติอาคารนิมิตบุตร และนักเรียนในภาคอีสานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ได้รับเชิญให้เป็นผู้ติววิชาเคมี เพื่อสอบแข่งขัน "เคมีโอลิมปิก" จากโรงเรียนสาธิตปทุมวันและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนวิชาเคมี ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อสอบ ENTRANCE จากโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงต่างๆจำนวนมาก
 • ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

 

รางวัล และ คำชื่นชมจากสื่อต่างๆ

 

โล่และเกียรติบัตร

 • จังหวัดระนองได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นางอุไรวรรณ ศิวะกุล ในฐานะที่เป็นบุคคลที่สร้างคุณความดีและชื่อเสียงให้แก่จังหวัดระนองจาก โครงการ 150 คนดี 150 ปี เมืองระนอง ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2555
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต มอบโล่เกียรติคุณแก่ อาจารย์ อุไรวรรณ ศิวะกุล ได้รับยกย่องเป็นศิษเก่าดีเด่นประจำปี 2554ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบโล่ให้เป็นเกียรติแก่ อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ที่ได้ให้การสนับสนุน "การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๗" ให้ไว้ ณ วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2554
 • กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553
 • โรงพยาบาลระนอง มอบโล่เพื่อแสดงว่า อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลได้ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553
 • กระทรวงศึกษาธิการ  มอบโล่เกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า  สมาคม ผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา  สนับสนุนนิทรรศการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2553  ที่จัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2553
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบ ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่า  โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ พญาไทมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553
 • มูลนิธิรามาธิบดี มอบเกียรติบัตรให้ นายอนุสรณ์ – นางอุไรวรรณ – นายอกนิษฐ์พล – นางสาวอธิปพร ศิวะกุล ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ณ วันที่ 1มิถุนายน 2552
 • มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มอบประกาศเกียรติคุณแด่ อาจารย์อนุสรณ์และอาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล (เคมี อ.อุ๊) ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียม 1 เครื่อง (500,000 บาท) ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ณ วันที่29 สิงหาคม 2551
 • นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มอบ เกียรติบัตรให้แด่ อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ “รินน้ำใจ ให้น้องชาวใต้ เสริมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย” ร่วมปฏิบัติภารกิจโดยไปทำการสอนวิชาเคมีที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2549
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบ ประกาศเกียรติคุณแด่ อาจารย์อนุสรณ์ และอาจารย์อุไรวรรณศิวะกุล (เคมี อ.อุ๊) ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) ให้ไว้ ณวันที่ 7 กันยายน 2548
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบโล่ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546
 • กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติยศนี้ให้แด่ อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล โรงเรียนกวดวิชา วรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) ในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้แก่เยาวชนในประเทศไทย ผ่านสื่อโทรทัศน์ ในรายการ “เวทีคนเก่ง” ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545
 • สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง มอบเกียรติบัตร ให้แด่ นางอุไรวรรณ ศิวะกุล เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาในงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2544 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2544
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนวรรณสรณ์ธุรกิจได้ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์ใหม่เพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2)” ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2542
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนวิชาเคมี และได้เสียสละเวลามาสอนเสริมให้กับนักเรียน ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2541
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า สถาบันกวดวิชา PURE CHEM CENTER โดยอาจารย์อุไรวรรณศิวะกุล เป็นผู้ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มกราคม 2539
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินบูรณะและโรงเรียนโยธินบูรณะ มอบ โล่เป็นเกียรติแด่ อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล ผู้มีความสามารถสอนวิชาเคมี และสละเวลามาสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกรณีพิเศษ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2537
 • มหาวิทยาลับทักษิณ มอบโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า อาจารย์อนุสรณ์ - อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุลเป็นผู้สนับสนุนครุภัณฑ์ให้  โรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • โรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบโล่ให้กับ อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลที่บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
 • โรงเรียนวัดบ้านหงาว มอบโล่ให้กับ อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลที่บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
 • โรงเรียนอนุบาลระนอง มอบโล่ให้กับ อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลที่บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "๔๕ ปี คืนถิ่นย้อนอดีตสู่ปัจจุบันเพื่ออนาคต" ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ พญาไท เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ปีงบประมาณ 2556
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดี" ปีงบประมาณ 2556
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ปีงบประมาณ 2556
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ตรัง เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดี" ปีงบประมาณ 2556
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ นครราชสีมา เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ นนทบุรี เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ราชบุรี เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ อุดรธานี เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ลำปาง เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครู/ประธษนชมรมผู้ปกครองและครู ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
 • กระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มเสมาคุณูปการ เพื่อแสดงว่า นางอุไรวรรณ ศิวะกุล เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2560

 

img_01
img_02
 img_03
img_04 
cer_wannasorn  cer_ou
cer_ubon cer_trang
img008img009
img010img011
img013reward
donate

img_05

 อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 1,075,000บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ (เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัด) เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลระนอง

 img_06

นายอนุสรณ์ – นางอุไรวรรณ – นายอกนิษฐ์พล – นางสาวอธิปพร ศิวะกุล ที่มีจิตศรัทธา

บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

 img_07

นายอนุสรณ์ – นางอุไรวรรณ ศิวะกุล ที่มีจิตศรัทธา

บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ ครอบครัวข่าว 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 img_08

อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 ให้แก่ โรงเรียนสตรีระนอง เพื่อนำไปปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน

 img_09

อาจารย์อนุสรณ์ - อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการศึกษาช่วยเหลือโรงพยาบาล

และโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆ์ราช

 chem-ou-logo